Written by 3:56 pm Избрани новини, новини

Прокуратурата оспорва в съда решението на КЕВР за цените на парното

Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 7.04.2017 г., с което се утвърждават, считано от 07.04.2017 г. изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия.

С това решение реално са повишени цените на топлинната енергия с повече от 25 процента.

Според протеста на ВАП с протестираното решение КЕВР на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени. Подобна ситуация не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на природния газ, обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена. Нещо повече – стореното по настоящия случай, при съществуващите нормативни пречки за това се отдалечава твърде от ред правни принципи – на оправданите правни очаквания; на последователност и предвидимост, според който /чл.13 АПК/ административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му; на съразмерността по чл.6, ал.1 АПК, налагащ на административните органи, на първо място, да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

В допълнение на тази информация и при спазване на конституционните правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността, ВАП сезирала председателя на Административен съд София – град да санкционира КЕВР за неизпълнение на влязло в сила решение.

От Председателя на КЕВР е изискано Върховна административна прокуратура писмено да бъде уведомена за причините за неизпълнение на съдебното решение.

С решение на АССГ, потвърдено с решение № 1549/07.02.2017 г., по а.д. № 5102/2016 г. на Върховния административен съд, е отменено решение № Ц-1/28.01.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в частта по т.2. с това решение от КЕВР са определени преференциални цени за изкупуване електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници. Административната преписка е изпратена за ново произнасяне от КЕВР в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение. До настоящия момент не е издадено ново решение от КЕВР в съответствие с указанията в съдебния акт на АССГ, поради което ВАП е поискал АССГ да санкционира Комисията.

 

Източник: Факти.бг

(Visited 1 times, 1 visits today)
Last modified: април 27, 2017
Close